Islamic Widget

PEMBACA

Monday, July 27, 2009

Indahnya Hidup Bersyariat

Koleksi buku saya yang terkini adalah buku Indahnya Hidup Bersyariat. Pepatah ada mengatakan "dont judge a book by its cover", tapi bagi siapa yang suka judge a book by its cover mesti bersetuju bahawa bukan sahaja kulit bukunya (cover) cantik dan menarik, isi kandungan buku ini juga amat bagus dan bermanfaat. Dihidangkan dalam bentuk persembahan yang moden dengan menggunakan ilustrasi gambar-gambar yang bewarna-warni, penulisan yang ringkas, padat dan tepat memudahkan kefahaman kita tentang perkara-perkara berkaitan Fardhu Ain. Tidak rugi membelinya!!Dengan harga RM55 (seperti tertera dibelakang kulit buku), anda mesti berpuas hati dengan kualiti kertas yang tebal dan licin. Jika anda berminat untuk memilikinya boleh hubungi saya jika anda tiada kesempatan untuk ke kedai buku.
Syamil Al-Quran

Antara pelbagai jenis Al-Quran yang ada di mini-perpustakaan kami ialah:
>Al-Quran berbentuk Tafsir (seperti Fi Zilal Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam BM. Tetapi hanya juzu' ke-30 sahaja saya beli). Tafsir yang lain (boleh download dari internet, tafsir yang asalnya ditulis dalam Bahasa Urdu dan telah diterjemah ke BI iaitu Tafsir Maariful Quran, 8jilid.). Tafsir "The Message of the Quran (B.Inggeris). Al-Misbah al-Munir fi Tahzib Tafsir Ibn Kathir 1 jilid (B.Arab), Safwatu-Tafasir, 3 jilid (B.Arab), Tafsir Baidawi (B.Arab). Manakala Tafsir dalam bahasa Urdu (kepunyaan suami) antaranya Maariful Quran, Kamalain Syarah Urdu Jalalain Syarif, Tafsir as-Sowi ala Jalalain, Tafsir Jamal, Tafsir Haqqani (iaitu sumber penting untuk terjemahan al-Quran oleh Abdullah Yusuf Ali), Tafhim al-Quran.
>Terjemahan Al-Quran: Syamil al-Quran (Melayu Indonesia, terjemah setiap patah perkataan). Al-Quran dan terjemahannya.
>Terjemahan dalam B.Inggeris: oleh Abdullah Yusuf Ali, oleh Marmaduk Pitchall, oleh Dr. Muhsin Khan.
>Terjemahan dalam bahasa Urdu: oleh Ashraf Ali Thanwi
>Al-Quran Tajwid bewarna
>setiap jenis Al-Quran ini mempunyai keistimewaan dan kelebihan tersendiri.

Saturday, July 25, 2009

ISOT2

Conference Secretariat:

The Second International Seminar on Islamic Thought (ISoIT2)
Department of Theology and Philosophy
Faculty of Islamic Studies
National University of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
MALAYSIA

Fax: (6) 03 8921 3018
Tel : (6) 03 8921 5520 / 4526 / 5503 / 5556
E-mail:

aufaa01@yahoo.co.uk

jaffaryawang@hotmail.com

aslong@ukm.my

Sinopsis Perkembangan Ulum Hadis

Untuk membayangkan perkembangan Ilmu Hadis, kita boleh ibaratkannya secara fizikal dengan perkembangan seorang bayi atau sebiji benih. Bayi atau benih yang normal akan berkembang dan mempunyai anggota-anggota atau bahagian-bahagian tertentu.

Ilmu Hadis bermula sejak zaman Rasululullah SAW diutuskan. Ia boleh dikatakan sebagai benih permulaan yang ditanam ditanah yang subur. Al-Quran melalui firman Tuhan menyuburkan lagi benih ilmu ini. Allah telah menegaskan bahawa apabila datang kepada seseorang khabar berita daripada seorang fasiq (yang kurang ketaatan dalam agama), hendaklah orang itu menyelidik khabar berita itu sebelum mempercayainya. (sila rujuk Surah al-Hujurat: ayat 6). Selain itu, Allah juga meletakkan beberapa kaedah yang lain berkaitan sesuatu khabar berita; iaitu hendaklah dipastikan kebenaranya (sila rujuk Surah at-Taubah:ayat 119), larangan menyampaikan berita palsu (sila rujuk Surah an-Nahl: ayat 105), dan larangan mendengar berita bohong (sila rujuk Surah an-Nisa': ayat 140).

Perlu ditekankan bahawa semasa hayat Nabi, Sahabat-Sahabat baginda berpeluang menyelesaikan masalah berkaitan kehidupan dan agama secara langsung urusannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Justeru, tidak timbul persoalan yang rumit atau kekeliruan yang kompleks kerana semua masalah ada jawapanya secara langsung dari sumber wahyu (kerana wahyu terhenti penurunannya selepas kewafatan Baginda dan Rasulullah tidak mengatakan sesuatu mengikut hawa-nafsunya seperti insan biasa).

Namun, apabila Rasulullah wafat, Sahabat-Sahabat baginda amat berhati-hati dalam meriwayatkan Hadis kerana mereka bimbang apa yang diriwayatkan bukan datang dari Nabi. Sifat berhati-hati ni bukanlah sesuatu yang pelik kerana tugas Sahabat pada waktu itu bukanlah semata-mata berkaitan Hadis Nabi, bahkan yang lebih utama adalah berkaitan kalam Ilahi iaitu Al-Quran yang diturunkan selama 23 tahun semasa hayat Baginda.

Tidak perlu timbul persoalan ketidakpercayaan di kalangan Sahabat baginda apabila mereka menggunakan sistem "sumpah dan saksi" apabila meriwayatkan Hadis. Ini adalah kerana sistem ini dapat menjustifikasikan bahawa apa yang disampaikan itu benar-benar daripada Nabi. Al-Quran sendiri menegaskan bahawa para Sahabat semuanya boleh dipercayai apabila menyampaikan berita (sila rujuk Surah at-Taubah:ayat 100, dan al-Fath:18). Mereka tidak berbohong tentang apa sahaja yang berkaitan atau yang datang daripada Nabi.

Namun apabila berlaku peristiwa FITNAH (pembunuhan Khalifah Islam ke-3; Saidina Uthman b. Affan RAH dalam tahun 35H), umat Islam ketika itu berpecah kepada Jumhur, Syiah, dan Khawarij. Maka berlakulah pemalsuan terhadap Hadis yang disandarkan kepada Nabi dalam mempertahankan ataupun dalam konfrantasi kepercayaan masing-masing. Sejak itu, ketelitian terhadap "SANAD" amat ditekankan.

Pada pertengahan kurun kurun ke 2H, bermulalah pembukuan berkaitan Ilmu Hadis tetapi tidaklah dalam bentuk eksklusif. Ini kerana ia bercampur dengan Ilmu lain iaitu Usul-Fiqh (dalam al-Risalah oleh Imam Syafie), dan Fiqh (dalam al-Umm juga oleh Imam Syafie).
Seterusnya, pada kurun ke-3H, berkembanglah penulisan dan pembukuan tentang Ilmu Hadis,dalam pelbagai aspek tetapi masih belum dalam satu entiti khas Ilmu Hadis kerana aspek-aspek ini terpisah-pisah perbincangannya. Antara contohnya ialah Mukhtalif Hadis oleh Ali bin al-Madini, dan Takwil Mukhtalif Hadis oleh Ibn Qutaibah.

Kedapatan juga beberapa orang ilmuan Hadis pada kurun ke-3 ini membentangkan beberapa prinsip berkaitan Ilmu Hadis ini di dalam manuskrip mereka. Antara para ilmuan itu ialah Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Kurun ini juga dikenali sebagai "era keemasan Hadis" kerana pada kurun inilah ditulis pelbagai buku Hadis.

Pada kurun seterusnya iaitu kurun ke-4 dan 5H, kedapatan pelbagai kompilasi berkaitan Ilmu Hadis di dalam pelbagai aspek.; antaranya Ma'rifat Ulum al-Hadis oleh al-Hakim dan al-Kifayah fi Ilmu al-Riwayah oleh Khatib al-Baghdadi. Pada kurun ke-4H inilah Ilmu Hadis dikompilasikan secara khusus dalam entitinya sebagai Ilmu Hadis seperti yang terdapat dalam buku Al-Muhaddis al-Fasil Baina al-Rawi wa al-Wai' oleh al-Ramahurmuzi.

Begitulah akhirnya Ilmu Hadis ini terus bekembang penulisannya secara ilmiah pada kurun-kurun seterusnya dalam entiti yang tersendiri sehinggalah kurun moden kita ini.

Friday, July 24, 2009

Sinopsis Ulum Hadis: Pengenalan

Ulum Hadis (Melayu: Pengantar Ilmu-Ilmu Hadis, Inggeris: Sciences of Hadith) adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW dan yang bersangkutan dengannya.

Ilmu ini sangat penting (walaupun ia hanya sekadar Fardu kifayah untuk mempelajarinya) kerana ia membicarakan kaedah-kaedah yang digunapakai oleh para ilmuan dalam memahami Hadis atau Sunnah.

Sebagaimana yang telah disepakati dan diketahui, Sunnah atau Hadis merupakan sumber kedua terpenting ilmu dan perundangan Islam.

Apakah maksud sebenar Ulum Hadis?
Ulum Hadis boleh ditakrifkan sebagai satu disiplin ilmu yang membincangkan transmisi tentang (penyampaian dan penerimaan) Hadis turun-temurun, disamping membicarakan tentang teks (matan) dan perawi (sanad) Hadis secara ilmiah.
Daripada takrif ini, dapat diperhatikan bahawa Ulum Hadis terbahagi kepada dua cabang imu yang penting iaitu:
1) Imu Hadis Riwayah yang membincangkan tentang transmisi (penyampaian dan penerimaan )Hadis turun-temurun.
2) Imu Hadis Dirayah yang membicarakan tentang teks dan perawi secara ilmiah. Dan Ilmu Dirayah ini mempunyai pelbagai nama yang seerti iaitu Ulum Hadis, Usul Hadis dan Mustalah Hadis.

Ilmu ini memperkenalkan kita pelbagai istilah yang bersangkutan dengan Sunnah seperti perkataan Sunnah dan Hadis itu sendiri, Khabar, Athar, Sanad, Matan, Tariqh, Wajh, Isnad, Sanad Safil, Sanad Nazil.

Tidak ketinggalan juga istilah-istilah penting berkaitan dengan generasi perawi Hadis seperti Sahabah, Tabiun, Tabi' tabi'in.

Juga istilah-istilah berkaitan dengan orang yang mempelajari dan mendalami ilmu ini seperti istilah Amir al-Mukminin, al-Hakim, al-Hujjah, al-Hafiz, al-Muhaddis, al-Musnid dan Talib al-Hadis.

Ataupun bersangkutan istilah yang menyentuh jenis-jenis perawi seperti as-Syahid dan al-Mutabi'.

Tidak ketinggalan perkataan al-Musnad yang mempunyai 3 makna yang berlainan dari sudut istilah.

Apabila mempelajari ilmu ini, kita akan dapati terdapat pelbagai perkataan yang digunakan untuk mentakrifkan sesuatu, dan terdapat juga satu perkataan yang mempunyai pelbagai takrif.

Itulah keistimewaan ilmu ini yang begitu terperinci. Justeru untuk mempelajarinya di dalam apa jua bahasa, amat penting bagi kita memahaminya mengikut acuan Bahasa arab.

Thursday, July 23, 2009

FAQ (9) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: FAMOUS MUHADDITHUN
 1. Write a note on the authors of six major Hadith works and the nature of their works.
 2. Write Imam Muslim/Bukhari/ Tirmizi/ Ibn Majah biographical and nature and methodology of his work.

FAQ (8) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: CLASSIFICATION OF HADITH BASED ON ACCEPTANCE AND REJECTION

A) ACCEPTED (MAQBUL)
 • SAHIH (AUTHENTIC)
 • HASAN (AGREEABLE)
B) REJECTED (MARDUD)
 • DHOIF (WEAK)
 • MAWDU' (FORGED)

 1. For Hadith of the Prophet to be considered authentic, it must fullfill five criteria. List down these criteria.
 2. Define Hadith Maqbul and discuss its various categories with examples
 3. What kind of information that Muhaddithun needs to confirm the continuity of Isnad
 4. Explain how it can be Hadith Qudsi determined as authentic Hadith.
 5. A Hadith is acceptable only when the transmitter possess two important qualities and the impact on the gradation of Hadith.
 6. What are the factors that disqualify a person from being reliable in transmitting the Hadith.
 7. Explain 2 types of gaps in the Isnad.
 8. Discuss the concept of Hadith Dhoif, its classification and views of Muhaddithun about its application in Islamic legislation.
 9. Hadith is classified according to the omission in the sanad, into six categories. Define all of them with examples.
 10. What are the factors that disqualify a person from being reliable in transmitting the Hadith.
 11. By using the methodology of al-jarh and ta'dil, hadith scholars have come up with the decision that not all that are referred to as Hadiths are authentic and can be used as sources of Hukm and knowledge. There are hadith which classified as Dhoif due to discontinuity in the sanad. Explain this in detail along with examples and pieces of evidences.
 12. Discuss briefly main factors that are believed to have caused the fabrication of Hadith. Support your answer with examples.

FAQ (7) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: CLASSIFICATION OF AHAD BASED ON ITS ORIGIN

 1. Discuss Hadith Qudsi in terms of its silent features and its distinction from Quran. And also explain how it can be determined as authentic Hadith.
 2. There are 2 general divisions of Hadith, Hadith Nabawi and Hadith Qudsi. Explain the differences between the two with relevant examples.
 3. Hadith Mawquf can be elevated to the position of Hadith Marfu' due several reasons. List the reason which elevate the position of Hadith Mawquf to Hadith Marfu'
 4. Define term: Al-Mawquf

FAQ (6) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: CLASSIFICATION OF HADITH BASED ON THE NUMBER OF NARRATORS

A) MUTAWATIR
 1. Define term
 2. Define the division of Hadith Mutawatir and discuss one of them with example
 3. Differentiate between Hadith Ahad and Mutawatir
 4. Discuss Hadtith Mutawatir and its divisions with examples
B) AHAD
 1. After defining the term Hadith Ahad, explain its various categories with relevant examples
 2. There are various factors that have led to the classification of Hadith Ahad. Discuss these factors with examples.
 3. Define term: "al-Gharib", "al-Aziz", "al-Masyhur"

FAQ (5) SCIENCES OF HADITH

TOPIC:VALIDATION OF THE NARRATORS
Define term: Mukhadramun...

FAQ (4) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: PRESERVATION AND COMPILATION OF SUNNAH

 1. Considering the fact that the Prophet's Hadith is the only legitimate key to understand the Quran and the authentic source of guidance in their daily life, the companions took several steps to preserve it for them as well as for the future generation. Discuss these steps by citing some examples and also analyze how one could contextualize this approach in present situation.
 2. Codification of Sunnah went through different stages within the development of SOH. Elaborate how the Muslim scholars reconciled different opinions with regard to the permission as well as prohibition of writing the Hadith.
 3. Discuss contribution of Umar Ibn Abd Aziz in codifying the Hadith
 4. The Prophet used special method in teaching Islam to his companion. Describe his methodology of teaching Hadith and support your arguements with necessary evidences.
 5. Hadith scholars had introduced 8 methods of learning Hadith. Discuss the issue with examples.
 6. Muslim scholars have made utmost endeavor to ensure the authentic preservation of the Sunnah of the Prophet. Discuss with concrete evidences how the Sunnah was preserved right from its beginning up to the time when the most authentic compilations of Sunnah and Hadith came into existence.

FAQ (3) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: RELATIONSHIP BETWEEN THE QURAN AND SUNNAH

 1. Discuss the role and importance of Sunnah in understanding the meaning of Quran
 2. There is a very close relationship between Quran and Hadith. Explain the nature of this relationship. Support your answer with examples.
 3. Quranic teaching cannot be comprehended without Hadith of Prophet. Discuss the role of Hadith in explaining the Quranic verses.

FAQ (2) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: THE AUTHORITY OF SUNNAH

 1. The Quran and the Sunnah are two inseparable sources of Shariah. Muslim may not ensure comprehensive understanding of the message of Islam without relying on these two sources. Discuss the authority of the Sunnah on the meaning and message of the Quran and support your arguement with evidences.
 2. Examine critically the stand of those who deny Hadith as a valid source of Islam.
 3. The position of the Prophet in Islam consequently defines the position of Sunnah in Islam. Explain the position of the Prophet in Islam.

FAQ (1) SCIENCES OF HADITH

TOPIC: PRELIMINARY INTRODUCTIONS

Follows are some Frequency Asked Questions on the topic

Define terms:
>'Ilm Riwayah and 'Ilm Dirayah
>Hadith, Sunnah, Khabar, Athar
>Musnad, Athar, Matan
>Sanad
>Hujjah
>sahifah
>Sanad and Musnad
>A comparative discussion on the meaning of Sunnah and Bid'ah

Monday, July 20, 2009

KUIH-BISKUT RAYA 2009RAMADHAN BAKAL TIBA,
RAYA MENYUSUL KEMUDIAN,
KALAU NAK BELI KUIH RAYA,
KAMI TERIMA TEMPAHAN,
PELBAGAI JENIS DAN RASA,
DENGAN HARGA BERPATUTAN.
KE Znawi2000@yahoo.co.in sila emailkan.

Sunday, July 19, 2009

God's Amazing Pharmacy

SOURCE: FROM AN EMAIL

It's been said that God first separated the salt water from the fresh, made dry land, planted a garden, and made animals and fish, long before making man. To ensure healthful living, God left us some clues as to which foods we should eat to keep specific parts of our body healthy! We call this God's Amazing Pharmacy..

A sliced carrot looks like the human eye. The pupil, iris and radiating lines look just like the human eye. And yes, science now confirms that carrots greatly enhance blood flow to our eyes.

The tomato has four chambers and is red. The heart has four chambers and is red. Research shows that tomatoes are loaded with lycopine, a wonderful heart and blood food.Grapes hang in a cluster resemb ling the shape of the heart. An individual grape looks like a blood cell and research today shows that grapes are a wonderful heart and blood vitalizing food.
A walnut looks like a little brain, with left and right hemispheres, upper cerebrums and lower cerebellums. Even the wrinkles or folds on a walnut are like the neo-cortex. We now know that walnuts help develop more than three (3) dozen neuron-transmitters for brain function..

Kidney beans help heal and maintain kidney function and, yes, they look exactly like the human kidneys.

Celery, bok choy, and rhubarb look like bones. These foods target bone strength. Bones are 23% sodium and these foods are 23% sodium. If you don't have enough sodium in your diet, the body pulls it from the bones, making them weak. These foods replenish the skeletal needs of the body.

Avocados, eggplant and pears target the health and function of the womb and cervix of the female, and they look just like these organs. Research today shows that when a woman eats one avocado a week, it balances her hormones, helps shed unwanted birth weight, and helps prevent cervical cancers. How profound is this? It takes nine (9) months to grow an avocado from blossom to ripened fruit. There are over 14,000 photolytic chemical constituents of nutrition in each one of these foods (modern science has only studied and named about 141 of them).

Figs are full of seeds and hang in twos when they grow. Figs increase the mobility of male sperm and increase the numbers of Sperm as well to overcome male sterility.

Sweet potatoes look like the pancreas and actually balance the glycemic index of diabetics.

Olives assist the health and function of the ovaries

Oranges, grapefruits, and other citrus fruits look like the mammary glands of the female and actually assist the health of the breasts and the movement of lymph in and out of the breasts.

Onions look like the body's cells. Today's research shows onions help clear waste materials from all of the body cells. They even produce tears which wash the epithelial layers of the eyes. A working companion, garlic, also helps eliminate waste materials and dangerous free radicals from the body.

Tazkirah Surah Al Masad

Tazkirah Surah Al Masad
Kebanyakan mushaf Al-Quran menamakan surah ini sebagai Surah Al-Masad. Terdapat juga di dalam sebahagian mushaf Al-Quran dan sebahagian kitab-kitab tafsir menamakannya sebagai Surah Tabbat. Di samping itu ada yang menamakannya sebagai Surah Abi Lahab, Surah Lahab dan Surah Ma Kana Min Abi Lahab. Penamaan surah ini kelihatannya diambil daripada perkataan yang terdapat di dalamnya.

Abu Lahab bukanlah orang yang asing dengan Nabi saw. Dia adalah bapa saudara Nabi saw. Di samping mempunyai hubungan kekeluargaan beliau juga adalah jiran terdekat Nabi saw. Namun di kala Nabi memerlukan sokongan terhadap permulaan dakwah baginda kepada keluarga baginda beliaulah orang yang awal-awal lagi melabel Nabi dengan sifat kecelakaan. Maka tidak hairanlah Allah sendiri melontarkan kembali kecelakaan itu sehingga menjadi saksi sehingga hari Kiamat. Bukan Abu Lahab seorang diri sahaja malah isterinya juga akan turut serta menerima label penghinaan ini kerana usahanya menghina Nabi saw.

Surah ini walaupun hanya mempunyai 70 huruf, 20 perkataan dan 5 ayat tetapi cukup menjadi peringatan kepada umat manusia supaya jangan menjadi penentang kepada Islam dan Rasulnya. Kesudahan orang yang menentang agama kemungkinan akan disiksa sebagaimana dengan bentuk penghinaa dan siksaan yang dilakukan terhadap kemurnian Islam dan pendokong-pendokongnya. Lihat bagaimana Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil dihina seumpama penghinaan yang dilakukan ke atas Nabi saw. Apakah orang Islam yang tidak mempedulikan suruhan dan larangan agama termasuk di dalam kelompok Abu Lahab dan Ummu Jamil?

Surah ini juga mengingatkan umat Islam kepada perlunya menjaga keluarga daripada tergelincir daripada rel hidayah. Wahyu yang diterima oleh Nabi saw bukanlah anugerah peribadi atau milik persendirian. Malah ianya amanah yang perlu disampaikan kepada manusia keseluruhannya bermula dengan keluarga dan orang yang terdekat.

Mudah-mudah kesah Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil mengingatkan kita akan adanya pembalasan Allah terhadap setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini. Setiap amalan samada baik atau buruk akan dibalas setimpal dengannya kerana Allah itu Maha Adil. (petikan dari artikel Zaharudin Nawi utk Exim Bank)

Saturday, July 18, 2009

Rumah: Untuk dibeli

SALAM PARA PEMBACA
-SEKARANG SAYA MENYEWA DI SELAYANG MULIA BBS.
-SAYA SEDANG MENCARI RUMAH UNTUK DIBELI (TERES SETINGKAT@2TINGKAT)
- SAYA BEKERJA DI UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MSIA, GOMBAK. JUSTERU SAYA MENCARI RUMAH YANG BERDEKATAN SEKITAR GOMBAK@BT CAVE@SELAYANG
-SESIAPA YANG ADA MAKLUMAT HARAP DAPAT EMAILKAN KE znawi2000@yahoo.co.in

Thursday, July 16, 2009

Dakwah Islam Atau Kristian

Sungguh sayu dan pilu apabila membaca satu email yang kami dapat:

Ustaz, boleh tak sampaikan sedikit kuliah dalam 10 minit pada saudara-saudara kita di sini" minta kak Liza.
Mmm, eee, kita taaruf dahululah ye, Nama saya.....Inilah pertama kali dalam hidup saya, sejak bergelar ustaz, tidak mampu mengeluarkan apa-apa perkataan.
Hari ini 23 Jun jam 12.30 tengah hari, saya bersama pesakit HIV positif. Pada hal ketika ini, penghuni semua sedang tidur, berehat setelah makan ubat. Tetapi mereka semua bangun kerana mendapat tahu seorang ustaz datang melawat mereka.Saya tidak mampu mengeluarkan apa-apa perkataan bukan kerana mereka pesakit HIV. Tetapi, tempat kami menyampaikan kuliah agama ini ialah di dalam sebuah gereja.Tetapi inilah hakikatnya. Tempat perlindungan pesakit HIV bagi orang dewasa adalah di gereja. Orang bukan Islam yang menaungi mereka, dan sudah beberapa yang mati di sini.
Menurut Kak Liza, bagi pesakit HIV dewasa, tidak ada tempat perlindungan yang dibuat oleh orang Islam.Majlis Agama Islam Selangor pernah bercadang untuk membuatnya, tetapi hingga sekarang belum menunjukkan apa-apa perkembangan.Saya malu pada diri saya saat ini. Seolah-olah, saya diberi tahu,"apa lah kamu orang Islam ni, cakap aje pandai, saudara seIslam yang sakit pun tidak dihiraukan".
Selesai taaruf, salah seorang dari mereka memberi tahu,"Imam masjid sebelah selalu datang"Hati saya menyapa:-Kenapa tidak dibuat di masjid sahaja tempat perlindugan ini, bukannya tak ada tanah...""Pihak MAIS ada jugalah jengok kami, tapi jarang-jarang. Dalam sebulan sekali lah."Hati saya menyapa:-"Kena sampaikan ni, pada sahabat-sahabat dari MAIS. Kena buat sesuatu."Saya masih kelu dan tidak mampu mengeluarkan apa-apa perkataan. Tajuk apa yang saya nak sampaikan?Tajuk Ukhuwah? Tajuk berkasih sayang sesama Islam? Tajuk "semua perkara ada hikmah"? Tajuk apa? Tajuk apa yang sesuai?"Aduhai Tuhan.. kenapa aku di sini hari ini.." rintih hati saya atau lebih tepat:-"Kenapa sekarang baru dapat tahu, kenapa tidak peka, kenapa tidak dari dulu lagi aku datang menjenguk sahabat-sahabat seIslam di sini.."Akhirnya saya menyampaikan sedikit tazkirah, tak sampai dua minit. Saya hanya membicarakan mengenai kasih sayang Allah pada manusia. Semakin banyak saya berkata, semakin banyak hati saya berkata:-"Ah... pandai cakap aje, apa yang kamu buat hah..."
Tazkirah di akhiri dengan sedikit ucapan dari kak Liza.Majlis berakhir dengan bersalaman. Salah seorang penghuni, dengan suara yang rendah, berkata pada saya:-"Ustaz.. terima kasih sebab datang ye.."Nak menitik air mata saya melihat mereka. Dari mata mereka, mereka seolah-olah memberi tahu saya,"Ustaz, keluarkanlah kami dari gereja ini"Saya melangkah keluar dari dewan kuliah. Di sebelahnya terdapat salib. Yang masih boleh berjalan, menghantar saya hingga ke kereta.Mereka melambai ke arah kami serombongan sambil berkata:-"Nanti datang lagi ye.."Van yang kami naiki menuruni cerun kawasan gereja. Hati saya tak putus-putus berdoa:-"Ya Allah, selamatkan iman mereka.
Ya Allah, beri kami kemampuan, dalam tahun ini insyaAllah, kami akan usaha mengeluarkan mereka dari gereja ini Ya Allah."Kami meninggalkan tempat ini. insyaAllah, selepas saya pulang dari Turki nanti minggu depan, kita akan usahakan sesuatu, bisik hati saya.Pada saya, mewujudkan tempat perlindungan ini dah taraf fardhu ain dah, ini kerana tidak ada lagi tempat perlindungan bagi orang dewasa seperti ini yang dibuat. Selagi ada orang Islam yang masih duduk di gereja ini, selagi itulah tanggung jawab ini tidak terlepas dari setiap bahu orang Islam.Saya menyeru pada semua pembaca. Mari sama-sama kita usahakan. Jika ada niat, maka, insyaAllah, pasti ada jalan.InsyaAllah, saya akan mewar-warkan pada semua jika ia akan dimulakan. InsyaAllah, dalam tahun ini juga, kita akan keluarkan mereka dari gereja ini. InsyaAllah, dalam tahun ini juga, kita akan usahakan rumah penjagaan bagi orang Islam.Semoga sedikti niat ini mendapat bantuan ilahi, amin...

"Universiti Kehidupan, Pengajian Sepanjang Hayat"
Al-Fakir Ila RabbihiMuhamad bin AbdullahPutra Heights
24 Jun 09, jam 2.15 pagi

Friday, July 10, 2009

Tesis M.A: Larangan menyerupai orang-orang bukan Islam

Berikut ialah abstrak tesis MA saya dalam bidang hadis yang bertajuk:Larangan menyerupai orang-orang bukan Islam dan prinsip-prinsip implementasi daripada neraca Sunnah Nabi.

Islam sebagai satu agama dan satu cara hidup telah mengatur tatacara kehidupan manusia. Di antara salah satu tatacara hidup yang penting untuk diberi perhatian ialah hubungan antara orang-orang Islam dengan penganut-penganut agama-agama lain. Terdapat dalil-dalil samada daripada Al-Quran mahupun Sunnah Nabi khusus mengenai larangan menyerupai penganut-penganut agama-agama lain samada dari segi kepercayaan mahupun amalan.


Pengkaji mengambil kesempatan ini untuk mengetengahkan isu larangan menyerupai orang-orang bukan Islam dan membincangkan prinsip-prinsip implementasi daripada neraca Sunnah Nabi tanpa mengabaikan situasi kontemporari. Ini kerana perubahan masa dan tempat perlu di ambilkira dalam memahami Sunnah Nabi untuk diamalkan dalam konteks masakini.


Pengkaji akan menggunakan metod deduktif dalam mengetengahkan hadis-hadis yang terdapat di dalam buku-buku hadis berkaitan isu ini. Seterusnya metod kritis akan digunakan untuk menilai hukum hadis-hadis tersebut dari segi penerimaan dan penolakan. Manakala metod analisis akan digunakan untuk mengeluarkan prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam implementasi hadis-hadis tersebut menurut neraca Sunnah Nabi dalam konteks kontemporari.

Tazkirah Surah Al-Ikhlas

Al-Ikhlas bermakna pembebasan. Surah ini juga dinamakan sebagai surah tafrid (penunggalan), tajrid (penanggalan, pembebasan), tauhid (pentauhidan), najah (kebebasan, keselamatan). Walau apapun nama yang diberikan kesemuanya mencangkupi makna pembebasan daripada sebarang bentuk kesyirikan dan keselamatan daripada api neraka. Ia juga dinamakan surah wilayah (kewalian) kerana sesiapa yang membacanya akan benar-benar mengenal Allah. Manakala orang yang mengenal Allah adalah wali Allah.

Selain itu, surah Al-Ikhlas mempunyai beberapa nama lain lagi yang kesemuanya bersempena dengan tema dan message yang terkandung di dalamnya. Misalnya ia juga dinamakan sebagai surah asas kerana tauhid merupakan asas kepada agama.

Sebagaimana yang masyhur didalam riwayat hadis bahawa Rasulullah saw meletakan taraf surah Al-Ikhlas menyamai satu pertiga Al-Quran. Umat Islam sepatutnya merasai amat bertuah kerana dianugerahkan surah dengan nilai yang sedemikian tinggi walhal ia hanya mengandungi empat ayat sahaja. Melihat kepada ketinggian nilai dan maknanya itu maka tidak hairanlah ada di kalangan sahabat Nabi saw yang membacanya berulang-ulang kali sehingga menghairankan sahabat yang lain kenapa dia berbuat begitu sedangkan pada zahirnya ia kelihatan kecil.

Surah ini mengajak kita mengesakan Allah dalam segenap perkara. Dialah esa dari segi Zatnya. Dialah esa dari segi kuasaNya. Walaupun manusia tidak dapat melihat Allah tetapi manusia dapat mengetahui betapa Allah amat berkuasa melalui akal dan pengamatannya terhadap segala yang disekeliling.

Pengesaan kepada Allah akan menatijahkan satu manifestasi kehidupan. Jika Allah diesakan maka manusia tidak akan lagi menjadikan hawa nafsunya sebagai kuasa yang perlu ditaati. Jika Allah diesakan maka manusia akan melihat bahawa kesemua kejadian ini adalah milik Allah. Daripada Allah ia datang kepada Allah ia akan dikembalikan. Jika Allah diesakan maka manusia tidak lagi melihat sebab dan musabab sebagai penghujung kepada fenomena alam, samada yang melibatkan manusia atau berkenaan dengan alam tabii. Tidakkah kita merasai manifestasi keesaan Allah ini melalui firmannya:

-dan bukan kamu yang melemparkan ketika kamu melemparkan, tetapi Allahlah yang melempar. (Al-Anfal: 17)

-dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Imran: 126)

-Kamu tidak menentukan kehendak kamu kecuali dikehendaki Allah (Al-Insan: 30)

Mengesakan Allah juga bererti menjadikan Allah sebagai sesatunya tempat tuju. Tiada tempat yang dituju, yang diminta sesuatu, yang diminta perlindungan melainkan Allah. Itulah ertinya Samad. Jika tidak ditegaskan kesamadan nescaya manusia akan beriman dengan Allah tetapi masih bergantung dengan sesuatu yang lain dalam kehidupan mereka. Justeru, manusia tidak dengan sebenarnya melakukan pengikhlasan atau pembebasan daripada penyegutuan halus terhadap Allah. Sungguh ajaib kerana perkataan samad di dalam Al-Quran hanya terdapat di dalam surah al- Ikhlas ini sahaja! Tidakkah ia menunjukkan kepentingannya?

Surah Al-Ikhlas juga mengajak kita agar melakukan dakwah yang besar menyeru manusia kepada Tauhid kerana sebahagian besar manusia di dunia ini berada di dalam kesyirikan samada menjadikan Allah sebagai kuasa yang ada keturunannya di dunia atau menyamakan Allah dengan sesuatu.

Semoga pengajaran daripada surah Al-Ikhlas ini akan menyedarkan kita akan kepentingan pengukuhan akidah dan memberi kesan kepada kelonglaian iman agar ia benar-benar menjadi kuat, mampu menghadapi kemelut kehidupan yang mampu menghakis keutuhan iman. (petikan dari artikel Zaharudin Nawi utk Exim Bank)

Thursday, July 9, 2009

TAFSIR: Pengenalan

Ada dua orang kawan saya yang pernah meminta pandangan tentang Kitab Tafsir. Yang pertama meminta pendapat tentang Kitab Tafsir yang sesuai dijadikan rujukan untuk silibus bagi para pelajar Diploma di kolejnya. Bahasa pengantarnya ialah Bahasa Inggeris. Dan yang kedua adalah seorang kawan yang bertanyakan tentang Kitab Tafsir yang terbaik sebagai rujukan di dalam Bahasa Melayu.
Sebenarnya terdapat pelbagai jenis Kitab Tafsir dan setiapnya mempunyai keistemewaan tersendiri samada berbahasa Arab, Inggeris, Melayu, Urdu dan sebagainya.
Untuk rakan yang pertama saya telah sarankan Kitab Tafsir oleh Muhammad Asad iaitu "The Message of The Quran", dan juga oleh Sayyid Qutub, asalnya dalam Bahasa Arab iaitu "Fi Zilal Al-Quran" yang diterjemahkan ke Bahasa Inggeris dan Melayu. Selain itu, Kitab Terjemahan yang disertakan dengan Hadis-Hadis berkaitan oleh Dr. Muhsin Khan dan juga Dr.Taqiyuddin Hilali juga telah saya sarankan.
Untuk rakan yang kedua saya telah sarankan beberapa Kitab Tafsir antaranya Tafsir Al-Quran al-'Azim oleh Ibn Kathir dan Tafsir Al-Munir oleh Dr.Wahbah Zuhaili.

Wednesday, July 8, 2009

ZIYAD: INI PULA KISAHKU

Namaku Ziyad Alhasani.
Umurku 1 tahun 7 bulan lagi 2 hari,
10.12.2007 aku dilahirkan oleh Ummi,
Jam 10.12 minit malam aku di azankan Abi.
Berjalan-jalan berlari-lari,
Bermain-main itulah hobi,
Semangat mencuba sangatlah tinggi,
Tak kira siang atau malam hari.
Inilah perkataan yang aku selalu ulangi;
"Tutup", "jatuh","kasut","adik", "baby",
"Cicak", "rabbit", "bird", "dog","tak nak", "bibik" dan beberapa lagi,
Tapi jarang kusebut abi dan ummi.
Syukur kepadaMu Ya Rabbi,
Kurniakanku kehidupan ini,
Bersama abi dan ummi yang dicintai,
Juga adikku Zuhair Alhasani.

KHAT

Bulan Rejab

Menghayati keistimewaan bulan Rejab

Dengan izin Allah SWT, kita sudahpun berada di pertengahan bulan Rejab dalam tahun Hijrah 1430 ini. Jika diperhatikan, manusia berbeza-beza dalam menyambut kedatangan bulan Rejab setiap tahun.

Ada yang langsung tidak menyedari datang dan perginya Rejab kerana terlampau sibuk dan kurang peka pula pada perjalanan takwim Islam. Tidak kurang yang menyambut kedatangan Rejab dengan penuh gembira dan bersemangat serta mempertingkatkan amalan di dalamnya.

Ada pula yang menyambutnya dengan terlampau mempermasalahkan dan mempertikaikan keistimewaannya dan kewajaran menambahkan amalan padanya.

Kita merasakan bahawa mereka yang paling beruntung adalah mereka yang memahami dan mengenali Rejab serta menunaikan hak hari-harinya sebagaimana yang selayaknya tanpa melampau atau mencuaikan.

Bagi kebanyakan mereka yang meraikan kedatangan Rejab, bulan ini dirasakan begitu istimewa kerana ia menandakan hampir ketibaan tetamu agung, Ramadan al-Mubarak.

Ramadan sudah tentulah dirindui dan dinanti-nanti oleh setiap mereka yang beriman dan para pencinta Allah SWT dan Rasul-Nya SAW. Tempias kecintaan kita kepada Ramadan turut terkena pada Rejab dan Syaaban sebagai pengapit dan pendamping setia kepada Ramadan.

Keterkaitan dalam keberkatan bulan-bulan Rejab, Syaaban dan Ramadan terlihat dalam sepotong doa yang diriwayatkan oleh Anas r.a daripada Rasulullah SAW yang bererti, "Ya Allah, Berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syaaban, serta panjangkanlah umur kami hingga sampai ke bulan Ramadan". (diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam al-Syua'aab, Ibn Abi al-Dunya dan Ibn Sunniy).

Sebenarnya keistimewaan Rejab turut disebut di dalam al-Quran dengan menyenaraikannya sebagai salah satu daripada empat bulan haram. Allah berfirman yang maksud-Nya: Sesungguhnya bilangan bulan disisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram.... (at-Taubah: 36)

Para ulama bersepakat Rejab adalah antara bulan yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini dan beberapa ayat lain. Jelas bahawa Allah SWT sendiri di dalam al-Quran telah memuliakan bulan Rejab dengan mengisytiharkannya sebagai salah satu daripada bulan-bulan haram.

Mengikut pandangan yang masyhur di kalangan ulama, Allah SWT juga telah memuliakan bulan Rejab dengan berlakunya di antara peristiwa terpenting dalam sirah Nabi SAW iaitu peristiwa Israk dan Mikraj di dalamnya.

Sebagai golongan hamba-Nya yang terpilih, keistimewaan bulan Rejab tidak terlepas daripada pandangan ulama baik dahulu dan sekarang. Mereka telah menunjukkan contoh serta menggalakkan kita mempertingkatkan amalan dengan bersangka baik dengan Allah SWT bahawa dengan keberkatan bulan ini ganjaran amalan dan rahmat Allah SWT akan berlipat ganda. (Imam Ibn Jarir al-Tobari ada meriwayatkan pandangan Ibn Abbas r.a mengenai hal ini dalam tafsirnya).

Jika dikira hubungan Rejab, Syaaban dan Ramadan memang sesuailah kita lebih banyak berpuasa dan solat sunat, tilawah al-Quran, berzikir dan bersedekah sebagai membina momentum ke arah penghayatan Ramadan yang lebih cemerlang.

Sebahagian ulama menganjurkan kita membanyakkan istighfar di bulan Rejab dengan semangat al-Takhalliy iaitu untuk mengosongkan atau membersihkan diri kita. Ini disusuli penganjuran kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW di bulan Syaaban sebagai fasa al-Tahalliy yang bererti mengisi atau memperhiaskan diri sesudah diri kita dikosongkan dan dibersihkan dengan istighfar dan taubat.

Sesudah kita bersiap dengan membersih dan memperhiaskan diri barulah layak untuk kita bertaqarrub langsung dengan Allah SWT (al-Tajalliy) dengan memperbanyakkan tilawah al-Quran, sepanjang Ramadan.

Jika direnungi, anjuran para ulama ini sangat mendalam falsafah dan hikmahnya demi membantu kita menghayati bulan-bulan yang mulia ini dengan lebih bermakna.

Jika menjadi keyakinan setiap mukmin bahawa hidup dunia ini sebagai suatu ujian atau peperiksaan besar, maka Ramadan dan segala hari dan bulan yang istimewa dalam Islam bolehlah dianggap sebagai kelas-kelas tambahan atau ujian-ujian latihan. Ia akan mendorong kita sentiasa peka dan siap-siaga dalam mengharungi proses ujian tersebut.

Dengan segala kelemahan yang ada pada diri insan adalah sukar untuk menempah kejayaan dalam ujian kehidupan ini jika kita tidak dapat menumpang belas ihsan dan rahmat Ilahi. Dan sememangnya Allah SWT maha kaya dengan sifat rahim, ihsan dan adil serta segala sifat-sifat kesempurnaan.

Di antara gambaran ihsan dan keadilan Allah SWT bagi kita para hambanya yang diletakkan dalam ujian yang getir ini, kita tidaklah dibiarkan sendirian tanpa panduan. Selari dengan fitrah manusia sukakan kepelbagaian, silih-berganti hari dan bulan Islam berserta dengan kaitannya dengan sirah Nabi memberi ruang untuk kita memperkukuhkan tautan kita dengan Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.

Di bulan Rejab ini banyak masjid, surau dan institusi mengambil peluang mengadakan ceramah dan majlis Israk Mikraj. Perbuatan ini jika dianggap sebagai suatu adat dan tradisi untuk menghimpunkan orang ramai bagi mendekatkan diri mereka dengan agama tanpa dianggap sebagai suatu pensyariatan adalah suatu amalan yang terpuji dan tidak bercanggah dengan mana-mana usul agama.

Malah para pendakwah dan mereka yang cintakan agama sepatutnya sentiasa mencari munasabah bagi menghimpun orang-ramai dalam majlis-majlis yang dipenuhi dengan penambahan ilmu, peringatan, doa dan zikir.

Inilah antara pandangan tokoh besar ulama dunia Islam, al-Muhaddith Dr. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani r.a dalam tulisan khususnya mengenai Israk dan Mikraj bertajuk al-Anwar al-Bahiyyah min Isra' wa Mi'raj Khayr al-Bariyyah.

Beliau turut menegur golongan yang menentang penganjuran majlis sedemikian dengan katanya: "Memanfaatkan perhimpunan orang ramai dengan memberikan peringatan, petunjuk, nasihat dan mengarahkan mereka kepada kebaikan adalah lebih utama daripada menghalang, menolak dan mengingkari perhimpunan mereka dengan alasan yang tidak ke mana. Selama ini pun, apa yang dapat dilihat tegahan mereka tidak pun memberikan sebarang kesan".

Sememangnya peristiwa Israk dan Mikraj menyajikan pelbagai pengajaran untuk memperkukuhkan lagi ikatan iman umat. Selain antara mukjizat besar yang membuktikan kenabian Nabi kita SAW, ia telah menjadi saat umat Islam dianugerahi ibadah solat sebagai Mikraj roh kepada Allah setiap hari.

Ia juga memperjelaskan keistimewaan kedudukan kita sebagai umat Nabi SAW dengan sebab menumpang keistimewaan dan keutamaan Nabi SAW yang menjadi Imam segala Nabi dan Rasul. Melalui peristiwa tersebut kita juga diperingatkan realiti kehidupan akhirat dengan balasan azab dan nikmat yang akhirnya meletakkan segala yang kita lalui dan punyai dalam kehidupan ini dalam perspektifnya yang sebenar.

Inilah sekadar segelintir perkara iktibar di sebalik kehadiran bulan Rejab dan peristiwa Israk dan Mikraj yang wajar diperincikan lagi dan diulang-ulangkan.

Malangnya ada juga penceramah yang kurang berhati-hati lalu dalam membicarakan tentang peristiwa ini turut membahaskan isu-isu kontroversi seperti mensabitkan tempat dan sifat bagi Allah SWT, Maha Suci Allah daripada menyerupai makhluknya.

Tokoh ulama mutakhir, Sheikh Yusuf al-Dijwi ada menegur tentang perkara ini dalam himpunan tulisan dan fatwanya.

Beliau menegaskan, adalah tidak wajar ayat-ayat mutashabihat berkaitan dengan isu ini dibicarakan kecuali di dalam majlis-majlis khusus di kalangan para ulama berdasarkan keperluan. (Maqalaat wa Fatawa al-Shaikh Yusuf al-Dijwi, (Kaherah, Dar al-Basoir, 2006) Jld 2, ms.724)

Semoga kita dikurniakan kesedaran, kesihatan, semangat dan himmah yang tinggi dalam naungan taufik untuk menunaikan hak setiap hari yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Semoga bulan Rejab, Syaaban dan Ramadan kita tahun kita lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Tuesday, July 7, 2009

Misykat Masabih: Buku Hadis

Sanad Misykat Suamiku
1. Maulana Riyasat Ali Bijnori.
2. Maulana Abdul Khalid Madrasi
3. Maulana Ahmad.


Ciri-ciri Mishkat
Ianya takmilah kepada kitab Masabih al Sunnah oleh Husain b Mas`ud al Farraa` al Baghawi. Beliau hanya menulis dua fasal dan tidak menyebut perawi hadis.
Manakala Khatib Tabrizi (pengarang Misykat) menyempurnakannya dgn menambahkan fasal ketiga dan nama perawi-perawi hadis .
hadis dlm Masabih al Sunnah: 4434.
hadis dlm Mishykat: 5945.
bilangan hadis yg ditambah: 1511.
Misykat mengumpulkan hadis daripada 13 jenis kitab
- Bukhari Muslim.
- Malik, Sunan Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah.
- Darimi, Musnad Ahmad, Baihaqi, Razin b Muawiyah, Darul Qutni.
suatu pengenalan kepada hadis-hadis kitab-kitab yang besar.
dijadikan muqarra atau silibus di kebanyakan madrasah di Benua India sebelum pengajian kitab Sunan Sittah.
satu manual bagi mereka yang sibuk kerana sifatnya yang ringkas.
- manual golongan tasawawuf.
Contoh kepentingannya:
-setengah ulama mengatakan kitab Hujatullah Balighah (Shah Waliyullah Dehlawi) adalah syarah kpd jauhar/inti hadis-hadis Mishykat.
- Maulana Sayyid Ahmad Berelwi dan Shah Ismail Syahid (ulama dan pejuang kemerdekaan India) menjadikan Mishykat sebagai kitab yang perlu dibaca kepada mujahidin semasa peperangan menentang Ingeris di India.
-paling banyak mendapat tempat untuk penulisan hawashi dan syarah di kalangan ulama selepas Bukhari Muslim.

Syarah Mishykat
2. الكاشف عن حقائق السنن – حسن بن محمد الطيبي
3. شرح المشكاة – أبو الحسن بن محمد علم الدين البخاري
4. منهاج المشكاة – عبد العزيز الأبهري
5. مرقاة شرح المشكاة – نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي الملا علي القاري
6. شرح المشكاة – شهاب الدين أبو عباس
7. حاشية المشكاة– سيد شريف علي بن محمد الجرجاني
8. حاشية المشكاة– محمد سعيد بن المجدد ألف ثاني
9. هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة – ابن حجر
10. لمعات التنقيح – عبد الحق الدهلوي
11. أشعة اللمعات – عبد الحق الدهلوي (اللغة الفارسية)
12. التعليق الصبيح – محمد إدريس الكاندهلوي
13. مرعاة المفاتيح – عبد الله الرحماني المباركفوري
14. أزيقة النجاح شرح المشكاة – عبد النبي عماد الدين محمد الشطاري
15. زينة النكاة في شرح المشكاة – سيد محمد أبو المجدد محبوب عالم أحمد آبادي
16. مظاهر الحق – محمد قطب الدين خان الدهلوي (الأردية)

Terjemahan Parsi Dan Urdu
1. شاه عبد العزيز الدهلوي (1159H - 1248H)
2. شاه إسحاق الدهلوي (1197H - 1262H)
3. كرامت علي الجونفوري

Wasiat Rasulullah

Wasiat Rasulullah Ketika Menunaikan Haji Wida`

Wasiat ini diucapkan oleh Rasulullah saw ketika berada di atas unta baginda, Al Qaswa, ketika mengerjakan haji yang terakhir yang dinamakan haji wida` pada tanggal 10 Hijrah di hadapan jemaah haji yang turut serta bersama baginda. Ia diucapkan di tempat yang berbeza-beza seperti Arafah dan Mina dan pada masa yang juga berbeza-beza seperti pada hari Arafah, hari Nahr (hari raya korban) dan hari-hari tashriq.

Wahai manusia sekalian, dengarkanlah apa yang akan ku perkatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui apakah aku akan dapat menemuimu lagi setelah tahun ini, di tempat wukuf ini.[1]

(1) larangan membunuh jiwa, mencabuli kehormatan dan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang hak
Wahai manusia sekalian,
Sesungguhnya darah kamu, kehormatan kamu dan harta kekayaan kamu haram ke atas kamu, sebagaimana haramnya hari kamu ini (hari Arafah), bulan kamu ini (Zulhijjah) dan negeri kamu ini (Mekah).[2]
Keterangan: Kebesaran dan kehormatan hari Arafah, bulan Zulhijjah dan Mekah adalah hakikat yang sudah diketahui oleh bangsa Arab ketika itu untuk menghormatinya. Mereka dilarang mencerobohi kesuciannya. Begitulah halnya dengan nyawa, kehormatan dan harta mempunyai kedudukan yang jelas tentang nilainya. Ia perlu dihormati. Ia tidak boleh dicerobohi sewenang-wenangnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam. Perbandingan dengan tiga perkara tersebut adalah semata-mata untuk menunjukan betapa kuatnya nilai nyawa, kehormatan dan harta perlu dijaga sebagaimana kuatnya orang-orang Arab pada waktu itu menjaga syiar-syiar tersebut. Wasiat ini menunjukan Islam menjaga huquuqu l-insaan, hak kemanusian .

(2) kewajiban meninggalkan amalan jahiliyah seperti: pembunuhan dan riba
Ketahuilah sesungguhnya semua perkara berkenaan dengan jahiliyah telah diletakkan dibawah kedua kakiku (sebagai tanda ianya telah dihapuskan). Darah yang ditumpahkan semasa jahiliyyah dihapuskan. Tuntutan darah yang pertama aku hapuskan ialah darah Ibn Rabi`ah bin Al-Harith. Ibn Rabi`ah disusui oleh suku Bani Sa`ad, kemudian dia dibunuh oleh (seorang lelaki daripada kabilah Bani) Huzail.
Riba yang dilakukan pada zaman jahiliyah juga terhapus. Dan riba kita yang pertama sekali aku hapuskan ialah riba Abbas bin Abd Mutattalib. (Dengan demikian) semua riba telah terhapus.[3]
Keterangan: Masyarakat jahiliyyah berbangga dengan adat resam mereka walaupun ianya bertentangan dengan nilai murni manusia. Di antara resam buruk jahilliyah yang cuba dihapuskan oleh Rasulullah ialah sifat berbangga-bangga dengan keluarga masing-masing, saling mengutuk nasab keturunan, taksub dengan sesuatu, melakukan pertumpahan darah sewenang-wenangnya dan sebagainya. Kedatangan Rasulullah saw adalah untuk menghapuskan amalan buruk ini dan baginda berjaya menghapuskannya. Baginda mempunyai seorang sepupu bernama Rabi`ah bin Al Haris bin Abd Muttalib. Beliau mempunyai seorang anak bernama Iyas. Ia dipelihara oleh kabilah Bani Sa`ad untuk tujuan penyusuan. Ketika pergaduhan antara Bani Sa`ad dengan Bani Huzail, Iyas yang masih kecil telah dibunuh oleh salah seorang daripada mereka. Berlakulah perwarisan untuk menuntu bela di atas darah Iyas dari pihak keluarganya. Ia dinamakan `darah Al Harith` atau `darah Rabi`ah` mengambil sempena wali yang menuntut darah itu. Walaubagaimana pun Rasulullah saw telah memansuhkan penuntutbelaan jahiliyah tersebut. Rasulullah saw telah menjadikan dirinya sebagai contoh tauladan yang baik kerana baginda memulakan pembatalan amalan qisas jahiliyyah bukan kepada orang lain, malah pada pihak keluarganya sendiri. Begitulah halnya dengan riba. Abbas ialah bapa saudara Nabi saw.

(3) berwaspada dengan tipu daya syaitan
Sesungguhnya syaitan telah berputus-asa supaya ia disembahi di negeri kamu (ini). Akan tetapi, selain daripada itu, syaitan akan berpuas hati jika kamu mentaatinya pada setengah perkara daripada amalan yang kamu anggap ianya kecil, maka berwaspada lah kamu.[4]
Dalam satu riwayat:
Sesungguhya syaitan telah berputus-asa agar ia disembah oleh orang-orang yang bersembahyang tetapi tidak akan berputus asa untuk membangkitkan perselisihan sesama kamu.[5]
Keterangan: Syaitan berasa dukacita melihat Islam telah menjadi kuat dan tersebar di semenanjung tanah Arab. Syirik telah terhapus sama sekali. Menjadi suatu kesukaran untuk syaitan memurtadkan kembali orang mukmin secara total kepada agama asal mereka. Tetapi syaitan akan bergembira dan senang hati jika ia berjaya memalingkan umat Islam kepada bibit-bibit syirik dan ketidaktaatan kepada agama yang tidak disedari oleh umat Islam bahawa ianya termasuk perbuatan syirik dan sesat.

(4) larangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan sebaliknya
Wahai manusia sekalian,
Sesungguhnya merubah-rubah bulan suci itu (nasii`) akan menambah kekufuran. Dengan cara itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka menghalalkanya dan pada tahun yang lain mereka mengharamkannya untuk disesuaikan dengan hitungan apa yang diharamkan oleh Allah. Lalu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang telah dihalalkanNya.
Sesungguhnya zaman akan terus berputar, seperti keadaan berputarnya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya bilangan bulan (setahun) di sisi Allah ialah dua belas bulan. Antaranya: Empat bulan adalah bulan-bulan haram; Tiga bulan berturut-turut (Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, dan Muharram); Bulan Rajab adalah bulan antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya’ban.[6]
Keterangan: Bulan-bulan seperti Rajab, Zul Qaedah, Zul Hijjah dan Muharram dianggap sebagai bulan haram bagi masyarakat Arab yang diwarisi daripada ajaran Nabi Ibrahim. Di dalam bulan ini mereka dilarang berperang. Namun apabila mereka terpaksa berperang di dalam bulan Muharram contohnya mereka mengalihkan keharaman bulan Muharram kepada bulan Safar. Bulan Safar yang dahulunya halal telah dijadikan haram manakala bulan Muharram yang haram telah dijadikan halal demi kepentingan mereka. Ini lah yang dikatakan nasii`.
Apabila mereka menukarkan bulan-bulan itu maka musim haji tidak akan jatuh pada bulan yang sepatutnya ia disyariatkan. Di saat Nabi saw mengerjakan haji wida` kebetulan ianya jatuh pada bulan Zul Hijjah di sisi orang kafir Mekah. Seolah-olah Rasulullah saw maksudkan dengan sabdanya "Sesungguhnya zaman akan terus berputar, seperti keadaan berputarnya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi" bahawa bulan itu telah kembali kepada fitrah penciptaannya ketika diciptakan langit dan bumi setelah ia dilenyapkan oleh perbuatan manusia. Maka jatuhlah musim haji pada bulannya yang sebenar.

(5) kewajiban memuliakan wanita.
Takutlah kepada Allah dalam soal wanita, karena kamu telah mengambil mereka (menjadi isteri) dengan amanah Allah. Dan kehormatan (faraj) mereka telah dihalalkan bagi kamu sekalian dengan nama Allah.
Mereka berkewajipan menunaikan tanggugjawab terhadap kamu iaitu dengan tidak membenarkan seorang pun yang kamu tidak suka masuk ke rumah mu. Jika mereka melakukan demikian maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan. Dan kamu pula berkewajipan memberikan hak mereka yang berupa makan minum dan pakaian secara yang baik. [7]
Keterangan: Wasiat Rasulullah saw terhadap menjaga kepentingan wanita sesuai dengan firman Allah swt: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "dan bergaul lah dengan mereka dengan cara yang baik". [An Nisa: 19]
Wanita dinasihatkan supaya menjaga kehormatan rumah tangga suami. Mengelakkan daripada sebarang fitnah yang akan menimbulkan suasana tidak harmoni di dalam rumahtangga. Suami pula dilarang menggunakan kekerasan ke atas isteri. Hukuman biarlah setimpal dengan kesalahan malah mestilah mengikut apa yang disyariatkan oleh agama.
Wasiat ini memperlihatkan suatu batas yang Islam gariskan berkenaan dengan hubungan antara lelaki dan wanita. Ia juga merupakan suatu asas yang dibina oleh Islam tentang kebebasan wanita yang sebelum ini dikongkong oleh tradisi jahiliyyah. Mereka bebas melakukan apa sahaja perkara kepada wanita.

(6) Kewajiban berpegang teguh pada Al Qur’an dan as Sunnah
Sesungguhnya Aku tinggalkan kepada kamu sesuatu, yang jika kamu berpegang dengannya maka selama-lamanya kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah.[8]
Keterangan: Rasulullah saw hanya menyebut kitab Allah sebagai pegangan yakni Al-Quran tanpa menyebut Sunnahnya. Ini adalah kerana di dalam Al-Quran sendiri sudahpun menyebut supaya mentaati Rasul saw. Firman Allah:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul(Nya)". [An Nisaa 59].

(7) kewajiban mentaati pemimpin siapapun dia selama ia berpegang teguh kepada al Qur’an
Wahai manusia sekalian..
Takutlah kepada Allah. Jika yang memerintah kamu adalah seorang hamba Habshi berhidung sumbing (sekalipun) maka dengar dan taatlah perintahnya selama dia melaksanakan untuk kamu (ajaran) kitabullah (Al Quran ).[9]
Keterangan: Rasulullah saw menasihati umatnya agar selalu mentaati pemimpin walaupun pemimpin yang dilantik itu kelihatan rendah martabatnya disisi mereka selagi ia tidak memerintah melakukan maksiat yaitu bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul untuk mengelakkan timbulnya fitnah dalam masyarakat.

(8) Peringatan orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa
Wahai manusia sekalian,
Ketahuilah, sesungguhnya tuhan kamu itu satu dan bapa kamu juga satu. Tidak ada kelebihan orang Arab berbanding dengan orang bukan Arab. Tidak juga orang bukan Arab melebihi orang Arab. Tidak yang berkulit merah melebihi yang berkulit hitam. Tidak juga yang berkulit hitam melebihi yang berkulit merah melainkan (kelebihan itu) dengan takwa.[10]
Keterangan: Wasiat ini adalah satu agenda memperkenalkan prinsip kesamarataan dalam Islam. Ukuran kemuliaan dan kelebihan sesorang itu ialah takwa. Takwa ialah buah yang terhasil daripada amal soleh yang dilakukan oleh seseorang individu. Ukuran kemulian yang digariskan oleh Islam tidak mengambil kira sudut material atau pandangan zahir.

(9) Peringatan bahawa Umat Islam adalah bersaudara, larangan bersikap zalim dan kembali kepada kekufuran.
Sesungguhnya setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan semua kaum muslimin itu adalah ikhwah (bersaudara). Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu milik saudaranya kecuali yang telah diberikannya dengan senang hati. Janganlah kamu bersikap zalim. Dan jangan kamu kembali kepada kekufuran selepas pemergian ku dengan memenggal tengkuk (berbunuh-bunuhan) sesama kamu .[11]
Keterangan: Kedatangan Islam adalah untuk memberitahu umatnya bahawa mereka adalah bersaudara sebagaimana firman Allah: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara [Al Hujaraat: 10].
Walaupun bersaudara kita tidak dibenarkan mengambil hak saudara kita yang lain tanpa keizinannya. Allah saw berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Wahai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil [An Nisaa: 29].
Rasulullah juga berpesan agar jangan bersifat zalim. Zalim bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dari sudut agama ialah: melampaui dari yang haq dan condong kepada yang batil; ketidakadilan; melampau batas.
Di antara wasiat Rasulullah saw kepada umatnya ialah supaya sentiasa istiqamah dengan Islam dan tidak kembali menajadi kufur dengan berperang sesama sendiri selepas baginda meninggalkan dunia. Kemungkinan maksud kekufuran disini ialah:
-berbunuhan adalah kufur nikmat.
-tindakan berbunuhan itu mendekati kufur.
-tindakan berbunuhan itu boleh membawa kepada kekufuran.
-perbuatan berbunuhan itu seperti perbuatan orang kafir.
- berbunuhan boleh menjadi kafir.
-mengkafirkan sesama kamu sehingga boleh membawa kepada halalnya berperang dengan orang yang menjadi kafir.

(10) kewajiban menyampaikan wasiat Rasulullah saw kepada yang lain
Kalau kamu semua nanti akan ditanya tentang aku, maka apakah yang akan kamu katakan? Semua yang hadir menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan (risalah), engkau telah menunaikan (amanah), dan telah memberikan nasehat (kepada ummah). Sambil menunjuk ke langit, Nabi Muhammad kemudian bersabda: ”Ya Allah, saksikanlah pernyataan mereka ini..Ya Allah saksikanlah pernyatan mereka ini..Ya allah saksikanlah pernyataan mereka ini..”[12].
Hendaklah mereka yang hadir dan mendengar khutbah ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin orang yang tidak hadir (mendengar khutbah ini) lebih memahami daripada mereka hadir..[13]
Keterangan: Wasiat Rasulullah ini sesuai dengan sabda baginda di tempat yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً "sampaikan daripada ku walaupun sepotong ayat". Oleh kerana wasiat berupa khutbah ini mempunyai kedudukan sebagai amanat terakhir bagi risalah Islam maka Rasulullah saw memerintahkan umatnya agar menyampaikan amanat ini kepada mereka yang belum mendengarnya di segenap pelusuk dunia. Ianya menunjukkan kepentingan menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Setiap orang Islam mempunyai tanggugjawab berdakwah menyampaikan risalah Islam.
[1] Baihaqi dalam Dalail Nubuwwah No 2182/Jilid 6/m.surat 54.
[2] Bukhari No 1739/Jilid 6/m.surat 410; Muslim No 3009/Jilid 8/m.surat 54.
[3]Muslim No 3009/Jilid 8/m.surat 54.
[4] Hakim di dalam Mustadrak No 290/Jilid 1/m.surat 306. Sahih menurut Albani di dalam Sahih Targhib wa Tarhib.
[5] Tirmizi, No 2062/Jilid 7/m.surat 405.
[6] Ibn Hisham, Jilid 6/m.surat 8; Muhammad Ghazali, Feqah Sirah, m.surat 456. Sahih menurut Albani.
[7]Muslim No 3009/Jilid 8/m.surat 54.
[8] Muslim No 3009/Jilid 8/m.surat 54.
[9] Tirmizi, No1706/Jilid 4/m.surat 209.
[10] Ahmad, dalam Musnad, No23536/Jilid5/m.surat 411. Sanadnya sahih menurut Shuib Arnaut.
[11] Hakim di dalam Mustadrak, No318/Jilid 1/m.surat 171
[12] Muslim No 3009/Jilid 8/m.surat 54.
[13] Bukhari No 1741/Jilid 6/m.surat 412.

DOA APABILA TUBUH MERASA SAKIT

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، ثَلاَثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

Letakkan tanganmu pada tubuhmu yang terasa sakit dan bacalah: "Dengan Nama Allah," sebanyak tiga kali, dan bacalah sebanyak tujuh kali (doa ini): "Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari keburukan sesuatu yang aku temui dan yang aku takuti."

Zuhair: Ini ceritaku

29 minggu aku di dalam kandungan Ummi. Tak sabar rasanya aku nak lihat dan nikmati keindahan dunia. Kata orang, nak tahu kebesaran Tuhan lihatlah alam. Aku sudah lihat alam rahim. Kini aku nak lihat alam yang ada manusia sepertiku, tumbuh-tumbuhan dan binatang.

18.5.2009 Tuhan telah mentaqdirkan dan mengizinkan aku dilahirkan oleh ummi melalui pembedahan di Hospital Selayang. Ummi tak sedar masa dibedah, sebab ummi kena bius satu badan. Kata ummi dia hanya ingat mati sewaktu dibawa kebilik pembedahan . Manalah tahu, kalau2 ummi dijemput ke alam barzakh.

Sebelum dibedah ummi keluar darah "hidup" banyak. Bila ummi kekurangan darah, pihak hospital terpaksa masukkan darah orang lain yang sudah sedia ada stoknya yang sama jenis dengan darah ummi. Mula2 ummi enggan sebab ummi takut darah yang diderma tu ada apa2 jangkitan seperti yang diwar-warkan di dalam suratkhabar. Akhirnya ummi pasrah selepas Abi minta ummi terima dan bertawakkal kepada Allah.

Selepas aku dikeluarkan dari perut ummi kira2 jam 6.48 petang, aku dimasukkan kewad NICU(Neonatal Intensive Care Unit). Ummi tidak dapat menatap aku sewaktu pertama kali aku dilahirkan kerana ummi belum sedar lagi. Biarlah ummi berehat dulu, lagipun ummi perlu melalui proses seterusnya –dijahit tempat bedah-.

Kira-kira hampir sebulan aku ditempatkan didalam "incubator". Aku dikawal rapi oleh doktor2 dan jururawat2 yang bertugas mengikut syif masing-masing. Mula2 aku dipasangkan oksigen, bila agak stabil, aku terpaksa belajar bernafas sendiri. Kadang-kadang aku menjerit, menangis tapi ummi kehairanan kerana suaraku tidak didengari. Sebenarnya peti suaraku belum berfungsi ketika itu –belum sampai waktu-.

Selepas stabil, aku tidak lagi berada di dalam "incubator". Aku ditempatkan pula didalam "baby cot". Jururawat bertugas memberikanku susu ummi yang dipam dan disimpan didalam peti sejuk diwad. Kadang-kadang melalui picagari, kebanyakannya melalui tiub. Kini aku diberi susu 3jam sekali mengikut kuantiti (dalam ml) tertentu. Di dalam "incubator" biasanya aku diberi susu 2jam sekali. Adakalanya aku terpaksa berpuasa daripada minum susu ummi. He he! Bayi pun kena puasa…malulah kalau orang baligh tak berpuasa. Doktor terpaksa arahkan jururawat puasakan aku bila mendapati perut aku kembung-iaitu biasanya kira-kira 29cm keatas -ukuran lilitan perutku-. Tapi puasa aku istemewa, sebab aku diberi pula pelbagai jenis vitamin dan lipid. Tapi abi dan ummi tetap seperti selalu; menghantar susu untukku dan menjengukku diwad setiap hari. Jadi aku tidak keseorangan; aku ada Tuhan, abi dan ummi, doktor, jururawat, dan bayi-bayi yang seangkatan denganku. Indahnya dunia awalku.

Apabila beratku mencecah 1.6kg, ummi mula mengajar aku minum susu sendiri. Huh…penat juga, terpaksa buka mulutku yang kecil dan hisap sendiri. Lalu bergerak-geraklah mulutku dengan saraf-saraf sekelilingnya. Selama 4hari aku menghisap, berat badanku menurun sebab aku guna banyak tenaga. Tapi hari kelima berat badanku kembali naik.

Aku sangat gembira kerana hari ke5 didalam "baby cot", ummi mengambil keputusan tinggal bersamaku diwad walaupun ummi tak tahan sejuk "air-cond" yang teramat sangat. Aku sayang ummi kerana aku tahu ummi perlu berkorban untukku. Selama 8hari ummi menjgaku diwad, beratku semakin naik-1.69kg-1.70kg,- 1.71kg,-1.73kg-1.75kg…dan 1.8kg.Hureyy!!!Tak sabar aku dan ummi nak balik rumah. Tapi sedih juga nak tinggalkan rakan-rakanku bayi-bayi yang lain. Moga Allah panjangkan umur mereka dan pelihara mereka. Istaudi'ukum Allah.

30.6.2009, jam 11 malam aku, abi dan ummi tiba dirumah…Keadaan dirumah sewa kami jauh beza dari wad NICU. Sunyi sepi. Sedangkan diwad meriah dengan tangisan dan jeritan bayi yang membawa pelbagai rentak dan irama.

"Baby" "baby"-Abang Ziyad memanggil.