Islamic Widget

PEMBACA

Friday, July 24, 2009

Sinopsis Ulum Hadis: Pengenalan

Ulum Hadis (Melayu: Pengantar Ilmu-Ilmu Hadis, Inggeris: Sciences of Hadith) adalah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW dan yang bersangkutan dengannya.

Ilmu ini sangat penting (walaupun ia hanya sekadar Fardu kifayah untuk mempelajarinya) kerana ia membicarakan kaedah-kaedah yang digunapakai oleh para ilmuan dalam memahami Hadis atau Sunnah.

Sebagaimana yang telah disepakati dan diketahui, Sunnah atau Hadis merupakan sumber kedua terpenting ilmu dan perundangan Islam.

Apakah maksud sebenar Ulum Hadis?
Ulum Hadis boleh ditakrifkan sebagai satu disiplin ilmu yang membincangkan transmisi tentang (penyampaian dan penerimaan) Hadis turun-temurun, disamping membicarakan tentang teks (matan) dan perawi (sanad) Hadis secara ilmiah.
Daripada takrif ini, dapat diperhatikan bahawa Ulum Hadis terbahagi kepada dua cabang imu yang penting iaitu:
1) Imu Hadis Riwayah yang membincangkan tentang transmisi (penyampaian dan penerimaan )Hadis turun-temurun.
2) Imu Hadis Dirayah yang membicarakan tentang teks dan perawi secara ilmiah. Dan Ilmu Dirayah ini mempunyai pelbagai nama yang seerti iaitu Ulum Hadis, Usul Hadis dan Mustalah Hadis.

Ilmu ini memperkenalkan kita pelbagai istilah yang bersangkutan dengan Sunnah seperti perkataan Sunnah dan Hadis itu sendiri, Khabar, Athar, Sanad, Matan, Tariqh, Wajh, Isnad, Sanad Safil, Sanad Nazil.

Tidak ketinggalan juga istilah-istilah penting berkaitan dengan generasi perawi Hadis seperti Sahabah, Tabiun, Tabi' tabi'in.

Juga istilah-istilah berkaitan dengan orang yang mempelajari dan mendalami ilmu ini seperti istilah Amir al-Mukminin, al-Hakim, al-Hujjah, al-Hafiz, al-Muhaddis, al-Musnid dan Talib al-Hadis.

Ataupun bersangkutan istilah yang menyentuh jenis-jenis perawi seperti as-Syahid dan al-Mutabi'.

Tidak ketinggalan perkataan al-Musnad yang mempunyai 3 makna yang berlainan dari sudut istilah.

Apabila mempelajari ilmu ini, kita akan dapati terdapat pelbagai perkataan yang digunakan untuk mentakrifkan sesuatu, dan terdapat juga satu perkataan yang mempunyai pelbagai takrif.

Itulah keistimewaan ilmu ini yang begitu terperinci. Justeru untuk mempelajarinya di dalam apa jua bahasa, amat penting bagi kita memahaminya mengikut acuan Bahasa arab.

No comments: